CNYD•BLT

sjs.jpg
sjs2.jpg

发行类型: 增发
发行起始日: 2014-06-19
发行性质: 增发A股
发行股票种类: A股
发行方式: 限制性股票授予
发行公众股数量(万股): 1094.6
人民币发行价格(元): 3.02
外币发行价格(元):  
实际募集资金(万元): 3305.692
实际发行费用(万元):  
发行市盈率(倍):  
上网定价中签率(%):  
二级配售中签率(%): 0.00